Порядки та положення

Освітній процес:

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulations on individual learning plan of an applicant for higher education in Igor Sikorsky KPI

Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulation on academic mobility at Igor Sikorsky KPI

Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulation on appeals in Igor Sikorsky KPI

Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про визнання іноземних документів про освіту

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті / Regulations on recognition learning outcomes acquired in non-formal/informal education at Igor Sikorsky KPI

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання

Положення про вирішення конфліктних ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про внутрішню сертифікацію інформаційно-комунікаційних ресурсів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про деканат КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulations on the examination commission and certification of applicants for higher education in Igor Sikorsky KPI

Положення про кафедру КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про Комісію з етики та академічної доброчесності Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про комплексний моніторинг якості підготовки фахівців в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про куратора в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulations on the group supervisor at Igor Sikorsky KPI

Положення про Методичну раду КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про науково-методичні комісії університету зі спеціальностей, групи забезпечення та гарантів освітніх програм КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про організацію інклюзивного навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulations on the organization of inclusive education at the Igor Sikorsky KPI

Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulations on the Organization of the Educational Process at Igor Sikorsky KPI

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про підготовку здобувачів вищої вищої освіти ступеня доктора філософії
в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про планування та облік педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulations on the procedure for conducting the practice of higher education Igor Sikorsky KPI

Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України

Положення про програми подвійного диплому в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulation on the double degree programs in Igor Sikorsky KPI

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulations on the right to free choice of disciplines by applicants for higher education at the Igor Sikorsky KPI

Положення про рейтингування науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulation on the development, approval, monitoring and revision of educational programs at Igor Sikorsky KPI

Положення про сертифікатні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulations on certificate programs of Ihor Sikorskyi KPI

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти / Regulations on the internal quality assurance system in higher education at the Igor Sikorsky KPI

Положення про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulations on the system for evaluating learning outcomes at Igor Sikorsky KPI

Положення про сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulation on assistance in employment of the students and graduates of Igor Sikorsky KPI

Господарська діяльність

Порядок здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Про затвердження Порядку отримання товарів та послуг у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Про затвердження Регламенту роботи з укладання та реєстрації договорів

Про затвердження Порядку здійсннення закупівель товарів, робіт та послуг у Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Про затвердження положення про збирання, тимчасове розміщення (зберігання) та передачу відохів Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” та інструкцій для кожно виду заходів

Положення про надання послуг, пов’язаних з проведенням зйомок та промоакцій в приміщеннях і на території КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про порядок надання платних послуг в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кадрова робота:

Про затвердження Тимчасового порядку призначення на посаду керівника факультету (навчально-наукового інституту) КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Про завтердження Положення про порядок атестації наукових працівників Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору або обирання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів).

Наукова діяльність:

Про облік виконання наукових робіт та послуг, що фінансуються за рахунок спеціального фонду

Міжнародна діяльність:

Про затвердження Положенння про міжнародний офіс при директорі інституту,декані факультету Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Про затвердження Регламенту управління освітніми проектами із зарубіжними партнерами КПІ ім. Ігоря Сікорського

Інформаційне забезпечення :

Про супроводження документів про вищу освіту

Про службову інформацію в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Про затвердження положення про внутрішню сертифікацію вебресурсів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Фінансово-економічна діяльність:

Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків

Про затвердження Положення про оплату праці в наукових структурних підрозділах Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Загально організаційні питання:

Про номенклатуру справ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження порядку співпраці КПІ ім. Ігоря Сікорського з закладами загольної середньої, професійної (професіно-технічної), фахової передвищої освіти та компаніями-партнерами/роботодавцямаи

Про створення системи протидії корупції в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про вирішення конфліктних ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ Національного технічного університету України “Київськй політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”(Нове)

Робочі та дорадчі органи

Про затвердження положення про фонд розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження положення про раду з питань розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наукові підрозділи

Про затвердження Положення “Про науково-дослідний інститут автоматики та енергетики “Енергія””

Про створення науково-інноваційної платформи “ТехноХАБ КПІ”